Rezultatele Concursului de matematical Traian Lalescu ( faza nationala) sunt : 

 

 
Secțiunea B

 

Premiul I - Alexandru Bratei, anul I, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor

 

Premiul II - Cristian Pavel, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Secțiunea C

 

Premiul I - Delia Vițelaru, anul I, Facultatea de Inginerie Aerospațială

 

Premiul II - Marius Armeanu, anul I, Facultatea de Transporturi

 

Secțiunea D

 

Premiul I - Cătălin Ristea, anul II, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 

Premiul III - Emanuel Necula, anul II, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Mențiune - Maria Micu, anul I, Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Secțiunea E

 

Premiul II - George Ciauş, anul II, Facultatea de Ştiințe Aplicate

 

Premiul III - Gabriela Stroe, anul II, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

 

 

 

 Concurs interuniversitar la UPB - SĂ CUNOAȘTEM MECATRONICA ȘI ROBOTICA

 BANNER-MECATRONICA

 

În perioada 27-28 aprilie 2017, Universitatea POLITEHNICA din București - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, prin Departamentul de Mecatronică si Mecanică de Precizie, va organiza ediția a IV-a a competiției interuniversitare „Să cunoaștem Mecatronica și Robotica”.

 

La eveniment vor participa echipe de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Pitești, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu și Universitatea “POLITEHNICA” din București.

 

  PROGRAMUL COMPETITIEI


 

 

IN PERIOADA 2 MAI - 15 IUNIE 2017 SE FAC

 

INSCRIERI PENTRU URMATOARELE PROGRAME DE STUDII POSTUNIVESITARE

 

1. Programul de   studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: ”OPTOMETRIE OPTICA MEDICALA

2. Programul de   studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ”OPTOMETRIE TESTARE ȘI PRESCRIPȚIE”

3. Programul de   studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ”PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR I”

4. Programul de   studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ”PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR II”

 

    Responsabil curs           Udrea Georgeta

           0745892384

         02144029115

           e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           site: http://www.optometrie.pub.ro

 

 


 

ANUNŢ

 

 

 

Uniunea Națională a Studenților din România organizează  Gala de 10, eveniment ce va avea loc la Palatul Parlamentului, la data de 24 februarie, începând cu ora 15:00.

 

Scopul principal al evenimentului este premierea rezultatelor academice excepționale, astfel că, 10 studenti cu rezultate foarte bune din întreaga țară vor fi premiați. Avem rugămintea să ne ajutați prin răspândirea acestei oportunități în universitatea dumneavoastră deoarece suntem convinși că există studenți minunați ce merită premiile noastre şi aplauzele unei întregi săli, crescând astfel şi prestigiul universității.

 

Pentru înscriere, studenții trebuie să completeze formularul de pe site-ul destinat evenimentului (www.unsr.ro/gala-de-zece ), la secțiunea STUDENȚI. În cadrul aceluiași formular se găsește secțiunea PARTICIPANT, unde va completa oricine își doreşte să participe la eveniment (părinți, cadre didactice, studenți etc.). Termenul limită pentru înscrieri este 15 februarie.

 

 
Mulțumim!

 

Echipa UNSR

 

Daniela Lungu, Președinte UNSR

 

 
 

 

 


 

 

ANUNŢ

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, întemeiul H.G. nr. 611/2008 șiLegii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări, din cadrul aparatului propriu în data de 27.02.2017 (27.02.2017 – proba scrisă).

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocupare a uneia dintre cele două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări, organizat în data de 27.02.2017 (probascrisă).

 

Funcţiile publice de execuţie vacante:

 

- consilier, clasa I, grad profesional debutant , la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări;

 

- consilier, clasa I, grad profesional debutant , la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări.

 

Conditii de participare pentru funcţiile publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant:

 

 • Condiții generale– art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Condiţii specifice :

 

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în:

 

 1. domeniul de licență: chimie, inginerie chimică, știința mediului, inginerie energetică, inginerie mecanică, ingineria mediului;
 2. specializarea: inginerie petrol și gaze, biotehnologii industriale, fizică tehnologică.

 

 • cunoașterea limbii engleze – citit, scris, vorbit (nivelmediu);
 • vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării uneia dintre cele două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emiile industriale;
 4. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediuluiși a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 5. O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de27.02.2017

 

 • Perioada/locul depunerii dosarelor: 27.01-15.02.2017 /Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 16.02-22.02.2017
 • Data/ora /locul desfăşurării concursului :

 

 • Proba scrisă: 27.02.2017/ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Data și ocul susținerii interviului se vor comunica ulterior.

 

Dosarul de inscriere

 

            Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 

 • -copia actului de identitate;
  - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - 
  Model formular;
  - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  - copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/
  - Model adeverinţă;
  - cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actuluia dministrativ de numire);
  - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică 
  Model declaraţie;

      - declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ANUNT

 

Important pentru studentii din anul I

 

OMV Petrom doreste sa contribuie si in acest an la cresterea performantei studenților pe parcursul studiilor universitare, prin oferirea unei burse lunare de 200 EUR la un/o student/studenta din primul an de facultate (studii de licenta, cursuri de zi) care s-a situat intre primii 3  admiși la Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica – specializarea Inginerie Industriala.

 

Castigatorul bursei isi va putea pastra indemnizatia lunara pana la obtinerea diplomei de licenta, daca pe toată durata studiilor vor indeplini conditiile stabilite de contractul de bursa.

 

Criteriile pentru obtinerea bursei sunt urmatoarele:

 

 1. Sa fie printre primii 3 admisi la specializarea mentionata mai sus
 2. Sa fie inscris in anul I de studiu, cursuri de zi
 3. Sa fie pentru prima data student
 4. Sa fie interesat de dezvoltarea unei cariere in domeniul de petrol si gaze
 5. Sa fie motivat sa obtina rezultate bune la examene
 6. Sa nu fie bursier al altei companii
 7. Sa accepte sisemneze conditiile OMV Petrom de acordare a bursei.

 

Studentii interesati sunt rugati sa se prezinte pentru un interviu MIERCURI 18 ianuarie 2017, ora 11.00 la DECANAT.

 

 

Va asteptam.

 

DECAN,

 

Prof.univ.dr.ing. Mariana-Florentina STEFANESCU

 

 

 

----------------------------------------
 

Universitatea POLITHNICA din București anunță suspendarea cursurilor în zilele de luni și marți, 9 – 10 ianuarie 2017

 

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și dificultățile ce pot fi întâmpinate în deplasarea către Municipiul București, conducerea Universității POLITEHNICA din București (UBP) a decis suspendarea cursurilor în perioada 9 – 10 ianuarie 2017.

 

Decizia suspendării cursurilor a fost luată din respect față de studenți, ținând cont de evoluția stării vremii la nivel național și de principiul asigurării accesului egal la educație, în siguranță, a tuturor studenților, care provin din toate regiunile țării. 

 

În baza autonomiei universitare, Comunitatea UPB va lua toate măsurile corespunzătoare pentru recuperarea ulterioară a cursurilor, cu asigurarea condiţiilor proprii desfăşurării acestora.

 

 ----------------------------------------

 

23.10.2016-Reprezentantii Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica au efectuat o vizita in Focsani la Colegiul Național Al. I. Cuza și Colegiul Tehnic Edmond Nicolau unde s-au intalnit cu cadre didactice si elevi. Au fost prezentate domeniile de specializare si modalitatea de admitere pentru anul 2017. Multumim inca o data tuturor participantilor. 

IMG 20161118 104132

 

 


26.10.2016 - Internship Opportunities  In The UK detalii aici


    27.09.2016-Seminar National de Organe de Masini -SNOM 2017 - detalii aici


 

29.07.2016 - Anunţ Înscriere Master Ingineria si Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Termice detalii aici.


  27.09.2016-  Multumim tuturor candidatilor care s-au inscris pentru sustinerea examenului de admitere.

Asteptam toti candidatii declarati admisi sa se inmatriculeze in perioada 27-28 iulie 2016, la secretariatele facultatilor, in intervalul orar 8.00-18.00.
Puteti verifica aici rezultatele preliminare la examenul de ADMITERE - http://admitere.pub.ro/Admitere/site/index


 15.07.2016 - UPB asigură, în perioada examenelor de admitere, cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora, în perioada 23-29 iulie 2016 .PRECIZĂRI GENERALE - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 .


  12.07.2016 - Lista candidaţilor admişi  la studii doctorale în sesiunea iunie - iulie 2015 detalii aici.


   06.07.2016 - Ofertă angajare  SC SEVERNAV SA  cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 204, judeţul Mehedinţi,  având ca domeniu de activitate construcţii nave si diverse constructii metalice, vă comunică disponibilitatea de a recruta în vederea angajării:

 

-          Ingineri proiectanti;

 

-          Ingineri mecanici;

 

-          Ingineri tehnologia constructiilor de masini;

 

-          Ingineri utilajul si tehnologia sudarii;

 

-          Ingineri tehnologia vopsirii;

 

În acest sens va rugam să ne sprijiniţi în demersul nostru si sa afisati spre publicare anuntul din atasament/anexat.

 

Contact:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , persoana contact Vasile Megan - telefon 0735 306 740.

 

 

 05.07.2016 - Oferta angajare SOFIDEL -  detalii aici


 

28.06.2016 - Luni 4 iulie la ora 18:00 in curtea UPB (coloana infinitului) va avea loc festivitatea de absolvire a masteranzilor. 


  27.06.2016 -  Anunț

Admitere doctorat Inginerie Mecanică și Mecatronică

În atenția absolvenților de master!

Pentru anul universitar  2016 – 2017 se organizează două sesiuni de admitere la doctorat astfel:

       1.      Prima sesiune:

Înscrieri: 27 Iunie – 06 Iulie 2016

Taxă de înscriere este 150 lei.

Susținerea probei de admitere se va efectua pe departamente astfel:

1. Departamentul Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice - 8 Iulie 2016, ora 12:00, sala CG 125 (etaj I, laborator Termotehnică);

2. Departamentul Mecatronică și Mecanică de Precizie - 7 Iulie 2016, ora 11:00, sala CH 104;

3. Departamentul Organe de Mașini și Tribologie - 8 Iulie 2016, ora 10:00, sala CG 022;

4. Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale- 8 Iulie 2016, ora 11:00, sala CH 013;

       2.    A doua sesiune:

Înscriere: 05-23 Septembrie 2016 ;

Taxă de înscriere este de 200 lei;

Susținerea probei: 26-28 Septembrie 2016.

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale, sala CG 014 (lângă decanat),  un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

a)      Cerere de înscriere (Anexa 2).

b)      Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

c)     Curriculum vitae.

d)     Lista de lucrări publicate.

e)     Documente originale / legalizate:

-   diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-   suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-   diploma de bacalaureat;

-   certificat de naştere (copie legalizata);

-   certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul) -copie legalizata.

f)      Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

g)    Carte de identitate (xerox).

h) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat(Anexa 5).


 23.06.2016 - Zilele de sustinere a examenului de Licenta la specializarea SET :  

In data de 6 si 7 iulie 2016, la ora 08:30, in sala CG 037.

 

Lucrarile se vor preda in zilele de 30 iunie si 4 iulie , in intervalul orar 10-12 in sala CG 137. Detalii aici.
 23.06.2016 - In atentia studentilor care sustin Disertatia la INGINERIA SI MANAGEMENTUL ECHIPAMENTELOR SI SISTEMELOR TERMICE  click aici.

 

13.06.216 - Invitatie Conferinta PROEXPERT- Invitatie aici


 

10.06.2016 -                                                     În atenţia absolvenţilor promoţiei 2016                                                                       

ABSOLVENTI

 


 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II MASTER

Susținerea lucrării de cercetare pentru semestrul II, se încheie până la data de 27 mai 2016.

28 mai – 10 iunie 2016 – sesiune de restanțe

27 iunie – 03 iulie 2016 – susținerea disertației

În perioada 06.06. – 22.06.2016 se fac înscrieri pentru susținerea examenului de disertație.

 Acte necesare :

-       Fișă înscriere;

}actele se ridică de la secretariat.

-       Declarație de originalitate;         

-       Fișă lichidare .

-        Copie C.I.;

-        2 poze color ¾ pe suport de hârtie fotografică.


 

 

07.06.2016 - Inscriere: In perioada 20 mai 2016 - 20 iunie 2016 se fac inscrieri pentru cursurile postuniversitare de formare dezvoltare profesionala continua "Optometrie testare si prescriptie" si "Optometrie - Optică Medicală". Mai multe informatii gasiti pe siteul www.optometrie.pub.ro


 

02.06.2016- COMCEH Calarasi , membra a Grupului Sofidel, ofera posibilitatea angajarii dintre absolventiii facultatii de mecanica promotia 2016 in urmatoarele posturi:

-          Un post  Inginer Mecanic – departament intretinere- Mainenance Assistant– Centrala Termica 
-          Un post Sef schimb productie Converting.
Daca aveti absolventi care doresc acest lucru va rog sa le transmiteti adresa mea de mail pentru trimitere CV –uri,  si eventuale intrebari sau detalii referitoare la angajare.
Pentru detalii privind compania noastra si Grupul Sofidel pot accesa www.sofidel.it
 
La cei selectati pentru angajare care nu au domiciliu in localitatea Calarasi oferim cazare gratuita.

 

 27.05.2016 - ANUNŢ - Referitor la cazarea studenţilor în anul universitar 2016-2017 vă comunicăm urmatoarele :

 • - Luni 30 Mai 2016 ,între orele 8-14 în sala CG006 se vor efectua precazările pentru studenţii care în acest moment sunt în anul I, II, III , IV şi Master I
   

12.05.2016 -Inscriere: In perioada 20 mai 2016 - 20 iunie 2016 se fac inscrieri pentru cursurile postuniversitare de formare dezvoltare profesionala continua "Optometrie testare si prescriptie" si "Optometrie - Optică Medicală". Mai multe informatii gasiti pe siteul www.optometrie.pub.ro 

 


 

 11.05.2016 - În urma Concursului Studenţesc de Mecanică ‚‚Andrei Ioachimescu" studenţii facultăţii noastre au obţinut urmatoarele rezultate:

 • Mărăcineanu Mariana- Grupa 511 E –Premiul II
 •  Ionescu Irina Maria –Grupa 524 A-Premiul III

 


 

13.04.2016 - Concurs public de selectare a Decanilor din Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica

 


 

11.04.2016 - Termenul pentru depunerea CV-urilor și scrisorilor de intenție pentru Stagiul de practică de vară este 15 Aprilie 2016.

 


 

29.03.2016 - Incepe-ti cariera cu Tenaris Silcotub!

 


 

25.03.2016 - Programe Erasmus la Universitatea din Haga NL. 1 2 3

 


 

23.03.2016 - Rezultate Concurs student ERASMUS+ _ aprilie 2016 aici si aici

 


 

23.03.2016 - 2 programe Philip Morris Romania dedicate studentilor Facultatii de INGINERIE MECANICA SI MECATRONICA. Mai multe informatii aici si aici.


09.03.2016 - Informatii referitoare la acordurile ERASMUS pot fi descarcate aici si aici.


 

23.02.2016 - S.C. voestalpine VAE APCAROM S.A. cu sediul in Buzau, Sos. Brailei nr. 2, organizeaza selectie pentru postul de manager proiect. Mai multe informatii puteti gasi aici


23.02.2016 - S.C. voestalpine VAE APCAROM S.A. cu sediul in Buzau, Sos. Brailei nr. 2, organizeaza selectie pentru postul de proiectant inginer mecanic. Mai multe informatii puteti gasi aici 


 11.02.2016 - Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei oferă locuri pentru  practica in anul universitar 2015-2016.Informatii suplimentare aici


11.02.2016 - Serviciul Roman de Informatii pune la dispozitia universitatii noastre locuri de practica pentru studentii din anul III, ciclul licenta.Detalii aici


11.02.2016 - Anunt important pentru studentii anului III. Download


25.01.2016 -Inscriere: In perioada 20 mai 2016 - 20 iunie 2016 se fac inscrieri pentru cursurile postuniversitare de formare dezvoltare profesionala continua "Optometrie testare si prescriptie" si "Optometrie - Optică Medicală". Mai multe informatii gasiti pe siteul www.optometrie.pub.ro