În cadrul facultății există următoarele Centre de Cercetare:

 

 

 

CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ

 


Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică (C.C.D.M.)
este angajat în dezvoltarea mecatronicii pe două direcții complementare:

 • activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul mecatronicii;
 • pregatirea universitară și postuniversitară a resurselor umane, prin programele adresate studenților din anii terminali, de realizare a unor părți din proiectele de diplomă și lucrările de disertație sau de doctorat și cele de formare și dezvoltare profesională continuă și de formare a formatorilor;

Obiectivele C.C.D.M. privind pregătirea resurselor umane sunt susținute de urmatoarele programe de cercetare stiințifică:

 • Sisteme automate de poziționare precisă;
 • Senzori, actuatori și motoare cu unul sau mai multe grade de libertate;
 • Actuatori și motoare bazate pe proprietatile materialelor active și “inteligente”;
 • Robotică, inteligență și microrobotică;
 • Piezomecatronică (senzori, actuatori și motoare piezoelectrice);
 • Micromecatronică;
 • Hidroniă și pneutronică (integrarea electronicii și informaticii în dispozitivele și sistemele hidraulice și pneumatice);
 • Biomecatronică;
 • Produse inteligente din categoria bunurilor de larg consum;
 • Echipamente inteligente pentru birotică;
 • Proiectarea și fabricația asistate de calculator a produselor mecatronice.

CONTACT:

Director centru: Prof.dr.ing. Constantin NIŢU

Universitatea “Politehnica” din București

Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, cod poștal 060042, București

Noul Local – sala CH 105

Telefon: +4-021-402 99 15

Fax: +4-021-402 93 81

E-mail:   constantin.nitu@upb.ro

Web site:  http://www.ccdm.pub.ro

CENTRUL DE CERCETĂRI TERMICE

 

ACRONIM: CCT

Centrul de Cercetări Termice are ca obiectiv central crearea unei baze de dezvoltare durabilă cu dotări moderne, nucleu pentru un viitor centru național, pentru investigații specifice privind diferitele categorii de mașini și echipamente termice.

Obiectivele generale ale centrului:

– Asigurarea accesului studenților de la studii aprofundate și master, precum și inginerilor care desfășoară activități doctorale sau postdoctorale – direct sau în cotutelă, la programe și facilități de cercetare avansată;

– Coordonarea unor acțiuni, care au ca scop corelarea pregătirii proaspeților absolvenți ai secțiilor de profil din țară, cu cele mai noi cunoștințe din domeniu, dar mai ales, cu necesitățile agenților economici din țară;

– Realizarea unor activități de cercetare pe bază de contract pentru (și eventual împreună cu) diverse instituții din țară și străinătate, prin participarea la contracte finanțate pe plan european, astfel încât sumele obținute să permită autofinanțarea integrală, după doi ani de la începerea activității;

– Coordonarea unor proiecte de cercetare – dezvoltare, schimburi de experientă sau instruire a personalului, inițiate și realizate în comun de CCT si diverși utilizatori.

Domeniile de activitate ale centrului:

– Controlul emisiilor poluante pentru camere de ardere și motoare cu ardere internă;

– Procese de ardere a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi;

– Ameliorarea performanțelor generatoarelor de abur, turbinelor cu abur clasice și nucleare, turbinelor cu gaze;

– Creșterea eficienţei energetice a sistemelor frigorifice şi de climatizare;

– Noi agenţi frigorific ecologici;

– Recuperarea căldurii prin sisteme Organic Rankine Cycle;

– Creşterea eficienţei proceselor de transfer de căldură prin utilizarea tuburilor termice;

– Procesul de separare energetică din tubul Ranque-Hilsch;

– Răcirea echipamentelor şi componentelor electronice prin metode convenţionale sau neconvenţionale;

– Schimbătoare de căldura și procese de transfer de căldură şi masă;

– Asigurarea de servicii de mentenantă pentru centrale termice, electrice, automobile și sisteme frigorifice;

– Formarea și perfecționarea continuă a personalului, care activează în domeniul mașinilor și echipamentelor termice.

Prin experiența acumulată în cei 17 ani de existență, Centrul de Cercetări Termice demonstrează competenţele necesare derulării în cele mai bune condiţii ale diferitelor obiective de cercetare. Rezultatele ce vor fi obţinute şi baza materială creată vor contribuit în mod direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi didactice, la creşterea calităţii actului educaţional şi competenţelor ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

CONTACT: DirectorGeneral: Ș.l. dr. ing. Pop Horațiu

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

Splaiul Independenţei nr.313, sector6, cod poştal 060042, Bucureşti

(Local FA, sala 112 și Local CG, sala 003 .)

Telefon: fix: 021 402 9082 / mobil: 0744 903 488

Fax: 021 318 1019

E-mail:  UPB.CCT@gmail.com