Prezentarea finala a proiectului

ROSE PRO-FIMM

PRO-FIMM ROSE_SITE FINAL-compressed

============================================

21.05.2020:

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

 

=========================================

INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Denumirea Sarcinii: Consultant student

Referinţa: Servicii de consultanţă – consultanţi studenţi – 2 persoane

 

Introducere

În baza Acordului de Grant nr. 50/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 679 288  Lei pentru implementarea subproiectului Prevenirea abandonului în anul I de studii în Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, PRO-FIMM și intenționează să utilizeze o parte din fonduri prin angajarea unor studenți consultanți care să sprijine desfăşurarea activităţilor A3-A9 din proiect (A3 – Organizarea şi desfăşurarea activităților de îndrumare și sprijin-tutorat pentru studenţii din grupul țintă; A4 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de dezvoltare a competențelor socio – emoționale pentru studenţii din grupul țintă; A5 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de coaching şi dezvoltare personală pentru studenţii din grupul țintă; A6 – Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de consiliere profesională şi orientare în carieră pentru studenţii din grupul țintă; A7 – Organizarea şi desfăşurarea activităţilor remediale pentru studenţii din grupul țintă; A8-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaționale practice (work-shop-uri şi ateliere de lucru) în domenii specifice ingineriei pentru studenţi din GT; A9-Organizarea şi desfăşurarea vizitelor la companii în domenii specifice ingineriei pentru studenţi din grupul țintă).

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI invită consultanți eligibili să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Vor fi selectaţi doi Consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi Necompetitive pentru Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Criterii de Calificare și Selecție

Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:

  • Student al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică în cadrul ciclului de studii universitare de licenţă (anul 2, 3) din domenii de specializare diverse, medie >8;
  • Implicare Activităţi extraşcolare sau în acţiuni de voluntariat în folosul studenţilor în cadrul facultăţii sau universităţii;

Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru negocierea contractului.

 

CRITERII

PUNCTAJ MAXIM POSIBIL

1.

Calificări Generale (Student FIMM, an II sau III, medie >8)

50 puncte

2.

Calificări şi abilităţi specifice (A desfăşurat activităţi extracurriculare, a desfăşurat activităţi de voluntariat, a participat la concursuri organizate în cadrul UPB, etc)

40 puncte

3

Motivaţie şi dinamism

10 puncte

 

Punctaj maxim  total

100 puncte

Conflict de interese

În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI împotriva oricărui risc ce-îi poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

Prezentarea Scrisorilor de interes

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV . Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (copii după diplome şi certificate care să ateste implicarea în activităţi extraşcolare sau de voluntariat) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior (semnate si datate – acolo unde este cazul) se depun in format hartie la Secretariatul Facultății FIMM, la d-na Secretar Sef Zahiu Maria, si se transmit în format electronic, prin e-mail, pe adresa elena.pop@upb.ro până la data de 22.11.2019, ora 12:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 9:00 – 16:00.

Denumire achizitor: Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI

În atenția:  POP Elena, Director Grant

Adresă: UPB-FIMM, corpul FA cam.105

Tel: 0721865051/0752064124

E-mail: elena.pop@upb.ro

Termeni de referință pentru servicii de consultanță – Consultant – student – 2 persoane