Anunt burse 08.11.2022

Toate dosarele depuse pentru Bursa socială care s-au încadrat în venitul minim net pe economie de 1.524 de ron pe lună/membru de familie au fost APROBATE!


Actele necesare pentru obținerea BURSEI SOCIALE în funcţie de situaţia în care se încadrează :

 1. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate – Anexa 1. – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro ;
 2. Declarație de venituri – formular tip – se descarcă de la adresa www.mecanica.pub.ro;
 3. Adeverinţă de VENIT NET realizat pe lunile : iulie, august și septembrie 2022, pentru fiecare membru de familie și a studentului;
 4. Adeverință de la administrația financiară (ANAF 2022) pentru fiecare membru de familie, inclusiv  studentul;
 5. DACĂ în adeverința de la administrația financiară sunt specificate venituri estimate, venituri din agricultură, venituri din arendă sau alte venituri ,la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus;
 6. Dacă în adeverința ANAF apar venituri din jocuri de noroc, studenții trebuie să aducă extras de cont, din care să reiasă sumele încasate. Aceste sume se vor trece în declarația de venituri, la capitolul alte venituri.
 7. Adeverinţă de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, ori copie după certificatul de naștere pentru frații(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 8. Taloanele de pensie pe lunile iulie, august și septembrie 2022;
 9. Actele pentru părinţii și studenții care nu au venituri sau sunt şomeri (pe lângă dovada de la administrația financiară vor prezenta și declarație notarială că nu realizează venituri);
 10. În cazul orfanilor de ambii părinți se solicită copii după  certificatele de deces ale părinţilor, taloanele de pensie de urmaș, adeverinţa de VENIT NET a studentului;
 11. În cazul orfanilor de un părinte se solicită copie după  certificatul de deces al părintelui ,taloanul de pensie de urmaș, însoțite de actele de venituri ale celuilalt părinte (adeverință venit net pentru lunile mai sus precizate adeverința de la administrația financiară ANAF 2022);
 12. Pentru studenţii care solicită bursă socială pe baza actelor medicale, este necesară o adeverinţă tip eliberată de Cabinetul Medical al U.P.B. din Complex Regie Cămin P7 – parter
 13. Copie după hotărârea de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare și taloanele de pensie alimentară sau întreținere.
 14. Conform art.15, ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 15. Dovadă primire alocații (de orice tip).

Pentru cei care doresc bursă de ajutor social venitul pe fiecare membru de familie trebuie să fie mai mic decât 1.524 de ron pe lună.

Bursa  de  ajutor  social  se  acordă în limita fondului repartizat de universitate, numai studenţilor care la sfârşitul anului universitar 2021/2022  au obţinut media   5  şi îndeplinesc condiţiile de mai sus .

DOSARELE SE DEPUN FIZIC (O SINGURĂ DATĂ FĂRĂ ALTE COMPLETĂRI ULTERIOARE) LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 10.10.2022 – 20.10.2022.

         Decan,                                                                                          Conf.dr.ing. Bogdan GRĂMESCU