PREZENTAREA FACULTĂȚII

 Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică a luat ființă în anul 1921 sub denumirea de Facultatea de Mecanică find parte a Facultății de Electromecanică, de unde s-a desprins în anii ’50. De-a lungul anilor profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare al studenților facultății noastre, printre aceștia numărându-se președinți și membri ai Academiei Române, personalități științifice de prestigiu atât pe plan național cât și internațional (Gheorghe Manea, Radu Voinea, Dorin Pavel, Gogu Constantinescu, C. Ionescu Bujor, George Bărănescu, Dan Pavelescu, Mihail Renert, Victor Pimsner, Mircea Postelnicescu, Alexandru Dănescu, Dinu Taraza, Titus Grecu, Stoian Petrescu, Traian Demian, Vsevolod Radcenco, Alexandru Seleșteanu, Nicolae Apostolescu, Alexandru Dobrovicescu, Constantin Aramă, Valeriu V. Jinescu, Nicolae Alexandrescu, Mircea Dumitru Pascovici, Viorel Mihail Bădescu).

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică (FIMM) este preocupată să asigure studenților săi o educație de talie mondială și abilități pe care să le poată implementa imediat după absolvire, dobândite într-un climat de onestitate și competență. Pregătirea viitorilor studenți este bazată în principal pe orientarea către activitatea legată de procesele industriale de profil, asigurându-se inițierea în utilizarea completă a tehnologiei de cel mai înalt nivel, inițierea în proiectarea asistată a componentelor şi subansamblurilor mecanice cu ajutorul sistemelor CAD-CAE, în simularea virtuală a funcționarii acestora, precum şi în conceperea şi utilizarea sistemelor de achiziţie, stocare şi prelucrare de date pentru aparatura de cercetare aflată în dotarea laboratoarelor facultății.

Universitatea a pus la dispoziția facultăților platforme de învățare on-line care oferă accesul cadrelor didactice și studenților la conţinutul cursurilor, participarea la teste de verificare, realizarea şi trimiterea on-line a temelor de casă și posibilitatea studenților de a învăța în mod independent. Un alt suport în pregătirea studenților este asigurat de Biblioteca universității. În acest moment, universitatea noastră dispune de o bază științifică cu peste un milion de titluri, oferită de Biblioteca Centrală, cu posibilitatea accesării on-line a periodicelor de specialitate.

Trebuie remarcat faptul că, în ultimii ani, dotarea tehnică a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic ridicat pe baza granturilor câștigate de cadrele didactice din facultate și programelor de finanţare naţională/internaţională.

Există un număr de 81 de cadrele didactice din care 22 profesori, 17 conferențiari, 32 șefi de lucrări  10 asistenți și 2 ingineri de cercetare.

Anual un important număr de studenți sunt trimiși pentru diferite perioade de studii la cele mai mari universități din Europa în cadrul programelor de schimb internațional, în așa fel încât de-a lungul anilor de studiu marea majoritate a studenților noștri vin în contact cu mediile universitare din străinătate.

Partenerii internaționali de tradiție ai Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică sunt următorii:

 • în Franța: École Politechnique de l’Université de Nantes cu care se derulează în laboratorul de Termoenergetică colaborări în domeniul dezvoltării micro-aparatelor pentru măsurarea temperaturii; Universitatea din Nancy unde se derulează cu laboratorul de Termoenergetică colaborări în domeniul studiului proceselor termodinamice ireversibile din cadrul instalațiilor termice și frigorifice, motoarelor Stirling, incluzând și procese de transfer de căldură în medii poroase; Universitatea din Reims – laboratorul de Termomecanică unde se derulează cooperări în domeniul studiului transferului de căldură în regim nestaționar; Université de Poitiers cu care se derulează teze de doctorat în co-tutelă, precum și colaborări în cadrul unor rețele de laboratoare; Université de Metz, Université Jean Monnet din Saint-Etienne, Ecole Nationale d’Ingenieurs de Tarbe, Universite Paris-Est Creteil Val-de-Marne UPEC;
 • în Germania: Universitatea Tehnică din Berlin, Universitatea Tehnică Friedrich Alexander din Erlangen, Universitatea Tehnică din Dresda, Școala Tehnică Superioară din Darmstadt;
 • în Spania: Universitatea Politecnica din Valencia, Escola Politecnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú;
 • în Portugalia: Instituto Politecnico do Porto, Universidade do Minho;
 • în Italia: Institutul Politehnic din Torino, Universitatea din Roma;
 • în Statele Unite: California Berkeley, Universitatea Duke, Universitatea statului Ohio, Universitatea statului Louisiana, Universitatea Carbondale din Illinois Sud,
 • în Bulgaria: Technological University Sofia, Angel Kanchev University of Russe.

Programele de studii care funcționează în facultate

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică formează specialiști în cadrul ciclurilor de Licență (nivel de studii de 4 ani), Masterat (nivel de studii de 2 ani) și Doctorat (nivel de studii de 3 ani).

La ciclul de Licență, funcționează și sunt acreditate în faculatate 8 specializări din 5 domenii, și anume:

       1. Domeniul Inginerie Mecanică cu specializările:

 • Sisteme și echipamente termice;
 • Echipamente pentru procese industriale;
 • Mecanică fină și nanotehnologii;
 • Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice;

         2.Domeniul Mecatronică și Robotică cu specializarea:

 • Mecatronică (echipamente și sisteme mecanice inteligente cu electronică și informatică integrată – on board, roboți mobili, sisteme de achiziție de date, programare orientată obiect).

  3.Domeniul Inginerie Industrială cu specializarea:

 • Design Industrial (elaborată împreună cu cadre didactice de la Universitatea Națională de Arte și Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”).

       4. Domeniul Inginerie și Management cu specializarea:

 • Inginerie economică în domeniul mecanic.

       5. Domeniul Știinte Inginerești Aplicate cu specializarea:

 • Optometrie.

La ciclul de Masterat, în facultate funcționează și sunt acreditate 12 programe din 5 domenii, și anume:

 1. Domeniul Inginerie Mecanică:
 • Concepție integrată în ingineria mecanică
 • Ingineria calitatii si mediului in industriile de proces
 • Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
 • Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice
 • Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale
 • Evaluarea riscului, sigurantei si integritatii echipamentelor sub presiune
 • Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate
 1. Domeniul Mecatronică și Robotică:
 • Mecatronică avansată
 1. Domeniul Inginerie Industrială:
 • Design de produs și inginerie inovativă
 1. Domeniul Inginerie și Management:
 • Antreprenoriat industrial
 1. Științe Inginerești Aplicate
 • Optometrie avansată
 • Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP.

Pentru ciclul de Doctorat, în facultate funcționează Școala Doctorală de Inginerie Mecanică care cuprinde 22 de conducători de doctorat.

Printre cele mai performante laboratoare din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică se remarcă următoarele:

 • rețeaua de laboratoare termomecanice pentru dezvoltarea procedeelor de utilizare ecologică și eficientă a combustibililor alternativi;
 • laboratorul pentru dezvoltarea de roboți și echipamente dotate cu inteligență artificială;
 • centrul de excelență pentru tribologie și protezare;
 • laboratorul pentru reologie și prelucrarea materialelor polimerice;
 • rețeaua de laboratoare IT a facultății are un numar de peste 260 de calculatoare de ultimă generație.

Domeniile principale de cercetare

 • Refrigerare, încălzire, ventilare și aer condiționat, pompe de căldură și criogenică, flux de gaze și transfer de căldură, surse de energie regenerabilă și tehnologie, inginerie solară.
 • Motoare cu combustie internă CAD și sisteme mecanice specifice CAE, modelare termo—gazo-dinamică a motorului cu combustie internă (ICE) și formarea emisiilor de poluanți (fază de aprindere și autoaprindere, dezvoltare a miezului de flacără, propagarea flăcării, arderea amestecurilor slabe și de biocombustibili), funcționarea ICE cu combustibili alternativi (GPL, DME, Metanol, bioetanol, hidrogen), sincronizarea variabilă a ICE și optimizarea supraîncărcării, dinamica ICE.
 • Echipamente pentru prelucrarea materialelor polimece (în special prelucrarea prin injecție și extrudare), recipiente sub presiune, dispozitive de amestecare, oboseala echipamentelor în condiții de fluaj, reologia materialelor polimerice și unsorilor, structuri compozite organice stratificate.
 • Robotică, microrobotică și nanorobotică, sisteme hidro și pneumatice de înaltă precizie, hidronică și pneutronică, biomecatronică, senzori și actuatori, piezomecatronică, control al zgomotului și vibrațiilor, micro și nanotehnologii, microelemente și microsisteme, packaging electronic, sisteme de achiziție de date, programare orientată obiect.
 • Debitul multifazic privind reactoarele nucleare; controlul și monitorizarea funcționării sistemelor de alimentare; transfer de căldură radiantă în interiorul cuptoarelor cazanelor de abur și în condiții de vid; analiza tensiunii termice pentru piesele mecanice sub presiune: metoda volumelor finite și a elementelor finite aplicată pe unele dintre direcțiile menționate mai sus, sub licență NASTRAN: CFO aplicat sistemelor de ardere și turbomașinilor prin software FLUENT.
 • Fenomene de frecare și uzură pentru proteza articulației umane, lubrifianți biodegradabili etc.; fenomene de lubrifiere pentru rulmenți hidrodinamici, etanșări mecanice și amortizoare cu mediu poros.

Misiunea, obiectivele și competențele facultății la nivel de universitate

 Ingineria mecanică este unul dintre cele mai mari sectoare industriale din economia Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de întreprinderi, ocuparea forței de muncă, producția și generarea de valoare adăugată, cu peste 3 milioane de persoane angajate.

Misiunea Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică este de a pregăti ingineri capabili să se adapteze rapid cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să dețină cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile dezvoltării durabile.

Admiterea la toate ciclurile de studii din facultatea noastră se realizează pe baza examen.

Obiective principale:

(1)        asigurarea unui conţinut al procesului educaţional care să formeze studenţilor competenţele profesionale şi transversale (inclusiv de responsabilitate civică) aferente calificării RNCIS şi cerinţelor de angajabilitate ale pieţei muncii;

(2)        asigurarea unui proces de predare-învăţare modern, centrat pe student, bazat pe o relaţie de parteneriat, care să susţină şi să motiveze implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ingineriei mecanice, mecatronicii, designului industrial, managementului în domeniul mecanic și științelor aplicatr (optometrie).

Formarea studenților începe cu familiarizarea în domeniul utilizării calculatoarelor și produselor software moderne (SOLIDWORKS, INVENTOR, CATIA, ProEngineer, FLUENT, MATLAB, MATHCAD) pentru concepția și simularea funcționării sistemelor mecanice (motoare, cazane de încalzire centrală și locală, instalații de climatizare, roboți, componente optice și pentru calculatoare, utilaje și echipamente de proces, turbomașini termice și hidraulice, echipamente pentru depoluarea mediului înconjurator și mecatronice) menite să asigure facilități suplimentare în accesul pe piața locurilor de muncă și se finalizează cu aprofundarea elementelor specifice managementului activității industriale în profil mecanic și nu numai. Ca urmare a pregatirii deosebite și pe plan social prin cursuri speciale de metode de comunicare, prezentare și de legislatie, cei mai multi absolvenți ai facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică își găsesc un loc de muncă încă de la absolvire, iar unii (circa 10%) beneficiază deja de precontracte de angajare subvenționate încă de pe băncile școlii. În acest context, cererile de angajare din partea firmelor de profil depășesc uneori numarul anual de absolvenți.