STRATEGIA DE DEZVOLTARE A FACULTĂȚII PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU 

Ca obiectiv de bază facultatea își propune modificarea sistemului actual de învățamânt, bazat preponderent pe acumulare de cunoștințe, într-un sistem în care studentul să-și dezvolte în special modul de gândire și de formare a unei baze solide de cunostințe din domeniile specifice facultății. Acest obiectiv va putea fi realizat numai cu o modificare de fond a concepției de organizare și gestionare la nivel de universitate și facultate.

Modernizarea procesului de învatamânt va trebui să conțină urmatoarele activități importante:

  • Reorganizarea procesului de învățământ la nivelul cerințelor sociale actuale, a experienței și tradiției actuale, a compatibilității cu cerințele integrării cu învățământul european, bazată pe autonomie, elasticitate, stimulare și competiție;
  • Formarea capacității de adaptare la schimbări;
  • Modernizarea tehnologiei didactice prin utilizarea într-o mai mare măsură a mijloacelor audio-vizuale moderne, corelat cu dezvoltarea corespunzătoare a bazei materiale aferente;
  • Îmbunătățirea structurii disciplinelor actuale prin introducerea într-o mai mare masură a capitolelor referitoare la informatizarea proceselor mecanice. În ceea ce privește procesul de învățământ, la forma de studii aprofundate-master, acesta se va corela cu viitoarea structură a învățământului superior tehnic. Se vor menține direcțiile de aprofundare de la toate specializările în masura în care acestea vor avea căutare pe piața forței de muncă. Activitatea de pregătire prin doctorat se va desfășura cu precădere pe baza formei cu frecvență și se va corela cu pregătirea la studii aprofundate-master. Se va acționa în toate departamentele facultății pentru asigurarea unor condiții optime doctoranzilor în privința cercetării științifice, informării și documentării. Asigurarea unui control mai eficient al modului de desfășurare al activităților didactice precum și intensificarea acțiunii de analize a disciplinelor atât individual cât și pe grupuri de discipline.

 Cercetarea științifică 
 Activitatea de cercetare se va desfășura în continuare în cadrul centrelor de cercetare ale departamentelor. Contractele încheiate vor urmări atât atragerea fondurilor bugetare cât și a unor fonduri nebugetare. Conducerea facultății va milita pentru realizarea unei concentrări a forțelor de cercetare din facultate,reducerea numărului de centre (în prezent 4) și crearea unui puternic centru de cercetare în domeniul ingineriei mecanice. Se va urmări dezvoltarea în continuare a programelor de cercetare interdisciplinare. Constituirea unui sistem de criterii și proceduri pentru Acreditarea calității cercetării și a performanței științifice. Organizarea de manifestări științifice cu participare internatională.  Continuarea acțiunii de angrenare a cadrelor didactice din departamente în activitatea de consultanță, expertiză, precum și în programe de restructurare și retehnologizare a industriei. Continuarea acțiunii de stabilire a domeniilor de cercetare fundamentală specifice facultății noastre și atragerea unor colective de cadre didactice. Antrenarea doctoranzilor și a cursanților de la studii aprofundate-master și în general a tuturor studenților, la activitățile de cercetare ale departamentelor. Dezvoltarea activităților destinate diseminării rezultatelor obținute în cadrul cercetării științifice. Facultatea va urmări dezvoltarea formelor de pregătire postuniversitară prin cursuri de scurtă durată. În ceea ce privește cooperarea internațională, această activitate a facultății se va baza în continuare pe acordurile deja existente cu partenerii externi, urmărind dezvoltarea implementării acestora, precum și realizarea unor noi acorduri în acest sens. Facultatea va urmări încurajarea cadrelor didactice pentru participarea activă în cadrul asociațiilor științifice interne și internaționale.