Va anunțăm cu bucurie deschiderea Sesiunii I de Admitere Licență pentru Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

Aceasta se desfasoară pe platforma www.admitere.pub.ro unde trebuie încărcate datele dumneavoastră.

! Download Ghid Admitere 2024 FIMM !

Dacă vor exista întrebări Comisia Locală de Admitere vă va contacta.

Misiunea și obiectivele programului de studiu OPTOMETRIE: este un program formativ şi de cercetare, care are misiunea de a transmite cunoştinţe aprofundate şi a dezvolta competenţe în domeniul optometriei în concordanţă cu tendinţele moderne ale tehnicii, în scopul proiectării, realizării, punerii în funcţiune şi exploatării de sisteme tehnice de evaluare optometrică.
Constituie exerciţiu al profesiei de optometrist orice act care are drept obiect vederea, cu excepţia folosirii de medicamente terapeutice şi intervenţie chirurgicală: examenul ochilor, analiza funcţionării sistemului vizual şi evaluarea problemelor vizuale, antrenamentul vizual, ortoptica, prescrierea, ajustarea, adaptarea, vânzarea şi înlocuirea echipamentului oftalmic de compensare, dezvoltarea şi întreţinerea echipamentelor şi instrumentelor specifice domeniului
optometric şi optic.
Obiectivul general al programului de studiu urmăreşte asigurarea pregătirii de bază pentru obţinerea de competenţe profesionale şi transversale, în concordanţă cu cele mai moderne concepte de la nivel naţional şi internaţional.

Programul de studiu de Mecatronică are misiunea de a transmite cunoștințe aprofundate și a dezvolta competențe în subdomeniile trans-disciplinare ale ingineriei mecatronice și roboticii, în concordanță cu tendințele moderne ale tehnicii (Internet of Things IoT, Industry 4.0, Digital Twin), pentru a realiza o combinație sinergetică între mecanica de precizie, sistemele de acționare electrică și pneumatică, echipamentele electronice de comandă și control, respectiv informatică, în scopul proiectării, realizării, punerii în funcțiune și exploatării de sisteme tehnice inteligente.
Discipline reprezentative studiate: Grafică asistată de calculator, Informatică aplicată, Programarea calculatoarelor, Elemente constructive de mecatronică, Bazele Sistemelor Mecatronice, Proiectare asistată de calculator, Microcprocesoare-microcontrolere, Robotică, Roboți mobili, Dinamica sistemelor mecatronice, Inteligență artificială, Acționări electrice, Hidronică și pneutronică, Software pentru sisteme mecatronice, Sisteme Mecatronice (proiectarea, modelarea și simularea sistemelor Mecatronice).

Programul de studii de licenţă MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII are misiunea de a transmite cunoștințe aprofundate și a dezvolta competențe de proiectare,
elaborare de tehnologii, fabricatie, asigurare a calitatii şi cercetare experimentală în domeniul larg şi diversificat al aparaturii şi instrumentaţiei, al produselor tehnice care necesită măsurare, control şi reglare, al miniaturizării produselor (nanotehnologii, microrobotica) şi al extinderea preciziei de măsurare si prelucrare.
Specializarea Mecanica Fină şi Nanotehnologii acoperă domeniul larg şi diversificat al aparaturii şi instrumentaţiei, deosebit de necesar pentru economie sau utilităţi casnice, intervenind, de asemenea, în toate produsele tehnice care necesită măsurare, control şi reglare. Evoluția societății industriale catre societatea avansată informaţională a determinat mutatii esenţiale în dezvoltarea tehnologică, remarcându-se cu precădere nanotehnologiile. In practica
tehnologică, acest domeniu reprezinta saltul calitativ de la ingineria de precizie traditională la micro-inginerie, în timp ce dimensiunea educaţională dezvoltă gândirea sistemică şi calităţile cerute muncii în echipa. Formarea in domeniul mecanicii fine permite flexibilitate în acţiune şi gândire, fiind de o deosebită importanţă pentru cercetare si industrie

Specializarea SISTEME SI ECHIPAMENTE TERMICE acoperă un domeniu tehnic vast cu un nivel ridicat de interdisciplinaritate în care își găsesc aplicații tehnice procese și interacțiuni de tip termo-mecanic, termo-electric, termo-magnetic, termo-chimic, termo-informational, termo-economic etc., toate având ca punct de plecare conversia energiei termice în diferite alte forme de energie în sisteme și echipamente specializate care definesc acest domeniu de specializare.
Specializarea Sisteme si Echipamente Termice include aplicații din zona Sistemelor hibride utilizate în sistemele de propulsie (din care cea mai cunoscută este cea auto) , Motoare cu ardere internă, Instalații frigorifice, Instalații de condiționare a aerului, Criogenie, Generatoare de abur (cazane), Centrale termice de încălzire, Turbine cu abur, Turbine cu gaze, Sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, Recuperare si utilizarea căldurii reziduale și a energiei mecanice, Sisteme de cogenerare, Pompe de căldură, Combustibili clasici și altenativi, Sisteme Organic Rankine Cycle etc

Programul de studii MAȘINI ȘI SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE pregătește specialiști într-un domeniu modern, cu o pregătire multi și interdisciplinară, ce combină domeniile mecanică – hidraulică – informatică. Aceasta contribuie la pregătirea și formarea unor ingineri cu un orizont tehnic larg, cu competențe transdisciplinare,multidisciplinare, in continuă expansiune
Pentru pregătirea studenţilor Programului de Studii “Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice”, au fost introduse discipline specifice, care prin denumire, tematică, conţinut şi mod de realizare determină atingerea obiectivelor propuse, respectiv: Mecanica fluidelor, Măsurări hidraulice şi pneumatice, Hidrodinamica reţelelor de profile, Acţionări şi comenzi hidraulice, Pompe, ventilatoare, compresoare şi suflante, Turbine hidraulice, Dinamica fluidelor polifazate, Strat limită şi transfer de căldură, Instalaţii de ventilaţie, Încercarea Maşinilor hidraulice, Maşini şi echipamente pentru surse regenerabile de energie, Proiectarea asistata de calculator a echipamentelor hidraulice etc

Este specializarea cu cea mai largă răspândire în domeniul ingineriei mecanice – pregătește specialiști într-un domeniu modern, asigurându-le o pregătire multi- şi interdisciplinară ce include tehnologiile asistate de calculator CAD-CAM-CAE.
Obiectivele strategice secundare derivă din aprofundarea specificităţii unei anumite industrii de proces (alimentară, chimică, petrochimică, de prelucrare a materialelor polimerice, de prelucrare a materialelor de construcţii etc.) în legătură cu care se urmăreşte cunoaşterea:tehnologiilor de prelucrare specifice industriei respective; echipamentelor şi instalaţiilor specifice; deprinderea lucrului cu softuri dedicate.
Ca urmare, orice absolvent poate găsi un loc de muncă (în ţară şi în străinătate) la: societăţile de cercetare; societăţile şi atelierele de proiectare în domeniu; societăţile constructoare de echipamente; societăţile de montare a echipamentelor şi instalaţiilor; intreprinderile (mici, mijlocii sau mari) din industriile de proces, în cadrul sectorului mecano – energetic etc.; societăţi dedicate de mentenanţă ; învăţământul preuniversitar şi universitar; societăţi de expertizare şi certificare, – atât ca specialist, cât şi în domeniul marketingului sau în calitate de conducător (director, manager etc.)

Programul de studii universitare DESIGN INDUSTRIAL este un program de studii de licenţă, forma de învăţămînt de zi, domeniul fundamental: Ştiinţe nginereşti, domeniul de studii Inginerie Industrială, cod calificare: 216301- designer industrial Misiunea programului de studii de licenţă Design Industrial se racordează la misiunea şi obiectivele facultăţii si ale universităţii
Programul de studii este singurul de acest fel în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Aplicarea prevederilor Legii 288/2004 a ciclurilor universitare în spiritul Procesului Bologna a condus la actuala formă a programului de studiu Design Industrial aparţinând domeniului de Inginerie Industrială, statuat prin HG 916/2005, actualizat conform HG 575/2015 privind stucturile instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a specializărilor studiilor universitare de licenţă. Planul de învăţământ modern elaborat pentru programul de studiu Design Industrial este în acord cu planurile de învăţământ de la aceeaşi specializare din universităţile europene şi va asigura competenţele necesare absolvenţilor pentru a-şi putea găsi uşor un loc de muncă.

Programul de studii universitare INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC este un program de studii de licenţă, forma de învăţămînt de zi din domeniu fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniu de studiu: Inginerie și management, cod calificare: 263109 – inginer economist.
Specializarea se încadrează prin Planul de învăţământ elaborat şi prin întreaga derulare a activităţii de formare a studenţilor în cadrul ei, în politica Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi a Facultăţii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, urmărindu-se asigurarea unei calităţi superioare de pregătire a studenţilor prin intermediul unui corp didactic alcătuit din cadre didactice în majoritate cu titlul de doctor, prin organizarea eficientă a procesului de
învăţământ, prin calitatea şi modernizarea laboratoarelor în care studenţii îşi desfăşoară activitatea şi prin condiţiile de studiu create. Planul de învăţământ modern elaborat pentru programul de studiu Inginerie Economică în Domeniul Mecanic este în acord cu planurile de învăţământ de la aceeaşi specializare din universităţile europene şi va asigura competenţele necesare absolvenţilor pentru a-şi putea găsiuşor un loc de muncă.

Contact

E-mail: admitere.fimm@upb.ro

Telefon: 0791535801