Demarare PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI!(PISA)

 Dragi studenți,

Vă facem cunoscut faptul că în data de 09.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI!(PISA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educatie si competențe”, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate. Beneficiarul proiectului este Universitatea POLITEHNICA din București (UPB).

Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din Pitesti (UPIT) și se va desfășura pe o perioadă de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și participării la educația universitară, precum și creșterea atractivității ofertelor educationale la nivelul universităților partenere, prin: furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți (340 de la UPB și 80 de la UPIT) din medii dezavantajate; îmbunătațirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice din UPIT; dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii; activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.

Cei 340 de studenți ai UPB (din care 25-30 studenți înmatriculați în anii II și III la programele de studii de licență din Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică) vor fi selectați în urma exprimării intenției acestora de a face parte din grupul țintă, pe baza principiului “primul venit-primul servit”, având prioritate studenții vulnerabili care au domiciliul/reședința în mediul rural, diferența fiind constituită din studenți netradiționali, CES, de etnie romă și din alte categorii vulnerabile, cu condiția ca acestia să aibă domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României și să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență în ani terminali.

Studenții participanți în proiect vor beneficia în ultimile 3 semestre de studii de licență și de un sprijin financiar – bursa Student Antreprenor (suma forfetară lunară de 300 lei). Acordarea acestei burse va fi condiționată de realizarea lunară de către aceștia a activităților specifice proiectului (programe antreprenoriale, remediale, de orientare și consiliere profesională).

Până la sfârsitul lunii august 2019, pe pagina web a facultății va fi disponibil calendarul selecției grupului țință.

Pentru alte informaţii privind proiectul „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”,vă rugăm să accesați următorul link: https://upb.ro/anunt-demarare-proiect-pisa/

Vă așteptăm să vă inscrieți in grupul țintă al proiectului!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *